Algemene voorwaarden - spel en knikkers


ALGEMENE VOORWAARDEN

SPEL & KNIKKERS


ALGEMENE VOORWAARDEN


Bij inschrijving en deelname bindt de cursist zich aan de algemene voorwaarden van Werkplaats voor Intuïtieve Ontwikkeling  (in het vervolg W.I.O. genoemd).

Na schriftelijke en/of mondelinge aanmelding voor een cursus geldt er een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Indien een cursus binnen 14 dagen na aanmelding begint kan een cursist zonder opgave van reden kostenloos afzeggen na mondeling of schriftelijk overleg.

In geval van overmacht kan in overleg van bovenstaande regels in sommige gevallen worden afgeweken.

De kosten per les van ca 2,5 uur zijn € 35,- . Indien hiervan wordt afgeweken zal dit expliciet bij de betreffende lessen worden vermeld.

Cursisten betalen voor aanvang van de lessen minimaal de helft van het cursusgeld. Halverwege de cursus dient de tweede helft te worden voldaan. Er is geen mogelijkheid tot restitutie van cursusgeld, tenzij de uitkomst van een klachtenprocedure hiertoe aanleiding geeft.

Teveel betaald cursusgeld zal per ommegaande worden teruggestort op rekening van de cursist.

Een gemiste les kan vaak in gecomprimeerde vorm worden ingehaald, tegen vergoeding van € 15,- mits het cursusgeld reeds is voldaan.

Mocht de cursist na de eerste les van verdere lessen afzien dan is betaling van 50% van het cursusgeld verschuldigd. Na de tweede les verbindt de cursist zich aan de hele cursus en dient het volledige cursusgeld te worden voldaan.

Het cursusgeld kan ook in één keer betaald worden bij aanvang van de cursus. De meeste cursussen bestaan uit 12 lessen, wordt hiervan afgeweken dan wordt dit voor aanvang van de cursus medegedeeld.

Cursussen die bestaan uit minder dan 8 lessen dienen in één keer betaald te worden.


Betaling kan contant of per overmaking op bankrek.nr. : NL26INGB 0004802701 t.n.v. J.W.H. van der Meent, Amsterdam o.v.v. de naam van de cursus.


Privacy, geschillen en klachtenprocedure


Alle informatie die verstrekt en gedeeld wordt tussen W.I.O. en de cursist zal altijd door beide partijen vertrouwelijk behandeld worden.


Een klacht of geschil zal altijd aandacht krijgen van de organisatie van W.I.O. en altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Op een klacht zal zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken worden gereageerd. Als er een langere termijn nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen deze vier weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Een klacht of een geschil over betaling of anderszins kan indien gewenst ook gemeld worden bij de vertrouwenspersoon van W.I.O. Drs. M. Hemelraad te Amsterdam.

E-mail: m.hemelraad@chello.nl

W.I.O. beschouwt het oordeel van de vertrouwenspersoon als bindend,eventuele consequenties worden door W.I.O. binnen vier weken afgehandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.


Copyright:

W.I.O. behoudt zich rechten en bevoegdheden voor op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Het is cursisten weliswaar toegestaan aantekeningen te maken, maar niet deze te verveelvoudigen of te publiceren zonder toestemming van W.I.O.

W.I.O. behoudt het recht de door de lespraktijk van het W.I.O. toegenomen kennis toe te passen voor eigen doeleinden, op voorwaarde dat  hierbij geen vertrouwelijke informatie van derden of cursisten wordt gebruikt.


W.I.O. is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en derhalve vrijgesteld van BTW heffingen.


Copyright © All Rights Reserved